top

Nadużycia psychiczne

Porzucenie wiary przez praktykujących Falun Gong i rozpoczęcie współpracy z władzami, od samego początku było głównym celem kampanii komunistycznego reżimu.

Pomimo tego że każda forma fizycznych tortur, również zawierała w sobie elementy tortur psychicznych (czy było to uniemożliwianie snu przez około tydzień, czy rażenie prądem miejsc intymnych), to jednak praktykujący Falun Gong byli obiektem innej, równie bezwzględnej tortury która miała charakter prześladowania psychologicznego i występowała w dwóch formach – pranie mózgu i tortury psychiatryczne.

Metoda tzw. „prania mózgu” jest najszerzej rozpowszechniona. Stosowana jest w co najmniej 21 z 22 prowincjach i w czterech z pięciu regionów autonomicznych. Placówki w których przeprowadza się tą torturę, znajdują się na każdym poziomie administracyjnym: w prowincjach, miastach, powiatach i gminach. Według jednego z raportów, ilość placówek do przeprowadzania tzw. „prania mózgu” jest znacznie wyższa niż więzień, obozów pracy czy szpitali psychiatrycznych. (raport)

Reedukacja

Władze obiecują praktykującym, że ich kłopoty się zakończą z chwilą, gdy podpiszą potrójne, tzw. „oświadczenie skruchy”, co będzie potwierdzeniem ich „właściwego” zrozumienia Falun Gong, i tym samym zobowiązując się do tego by nigdy więcej nie protestować, a także ujawnić informacje o praktykujących Falun Gong, wśród rodziny i przyjaciół.

Psychiczne udręki na tym się jednak nie kończą, gdyż „odmieniony” praktykujący, nie tylko musi natychmiastowo przestać wierzyć w Falun Gong, ale również stać się jego zagorzałym wrogiem. Po podpisaniu oświadczenia o wyrzeczeniu się wiary, taki praktykujący, często musi przed kamerą odczytać oświadczenie o „nowym zrozumieniu” Falun Gong, i następnie, ten materiał używany jest w materiałach propagandowych; jeżeli natomiast odczytywane oświadczenie nie jest wystarczająco satysfakcjonujące dla władz, lub niedostatecznie znieważa Falun Gong i jego twórcę, wtedy cały proces jest powtarzany.

Następnie, praktykujący po pomyślnym ukończeniu tzw. „transformacji”, zobowiązani są by szybko podjąć aktywną rolę w transformacji innych praktykujących. Ci Szczególnie kompetentni zabierani są do innych więzień lub obozów pracy, by rozmawiać z zatrzymanymi i wspierać wysiłki transformacyjne w tamtych miejscach.Tych najbardziej wybitnych, wykorzystuje się nawet w działaniach mających odmienić międzynarodową opinię wobec Falun Gong. Podobna sytuacja miała miejsce gdy chińscy dyplomaci, zaprosili przedstawiciela USA, Tenga Czunyan’a do odwiedzenia biur kongresowych.

Jak złamać wolę praktykującego

Zatrważające przeżycia, które relacjonowali praktykujący, po przejściu przez przedłużające się w czasie, sesje prania mózgu, ukazują że stosowane przez władze metody, z czasem stawały się coraz to bardziej wyrafinowane. Jednak podstawowych kierunek działań, pozostawał taki sam:

1. Izolowanie i przetrzymywanie, w samotności lub z kryminalistami.
2. Rozebranie do naga i pozbawienie godności – wbijanie do głowy, że są przestępcami, którzy popełnili okropne zbrodnie – ludźmi z poważnymi problemami psychicznymi.
3. Pozbawianie snu na wiele dni; jeżeli zasypiali, byli natychmiastowo budzeni uderzeniem lub głośnym dźwiękiem. Kontynuowanie tej tortury do stopnia w którym stracą orientację w czasie albo nie będą w stanie przypomnieć sobie podstawowych faktów z własnego życia.
4. Zmuszanie do oglądania, po 10 godzin dziennie, filmów oczerniających Falun Gong, a w szczególności jej założyciela, Li Hongdży. Taśmy odtwarzano w pełnej głośności i nie pozwalano na odwracanie wzroku.
5. Przekonywanie ich, że jedyną drogą na powrót do normalnego życia jest podpisanie potrójnego „oświadczenia skruchy” i wszystko skończy się, po tym jak to zrobią.
6. Przyprowadzanie na przesłuchania, rodziców, dzieci i rodzeństwa ofiar, by poprzez płacz, klęczenie i błaganie, zmusić ich o powrót do domu. Sprowadzenie współmałżonka, by groził rozwodem.
7. Stosowanie gróźb, a w miarę potrzeby odebranie stanowiska pracy, zarobków, oszczędności, czy stopnia uniwersyteckiego. Grożenie utratą pracy i możliwości edukacyjnych, przez członków ich rodzin.
8. Przyprowadzanie byłych praktykujących Falun Gong którzy przeszli transformację (najlepiej by była to osoba bliska torturowanemu) by pomagali w uświadamianiu wyjścia z tej sytuacji. Przydzielanie takich spotkań w osobności, na zmianę z sesjami, w których udział bierze wiele osób i powoduje nacisk psychiczny w tym samym czasie.
9. Wmawianie że Falun Gong jest zakazane na całym świecie, opierając się o powszechny pogląd, że jest to tym samym co sekta D.Koresha, Aum Shinrykiyo i inne „kulty zła.” Jeżeli na początku nie jest to akceptowane, powtarza się to setki razy dziennie przez okresy tygodni, a nawet miesięcy.
10. Próba zastąpienia Falun Gong poprzez zaszczepienie w umysłach praktykujących, innej ideologii – wpajanie marksizmu (zmuszanie do czytania Historii Lei Fenga, dzieł Mao Zedonga itp.), jeśli to zawiedzie, przeprowadzanie podobnych prób z Biblią, pismami buddyjskimi, itp.
11. Nieustannie stosowanie przemocy fizycznej
12. Powtarzanie, że to wszystko jest dla ich dobra.

Wyżej wymienione metody, oczywiście nie zawierają przypadków ekstremalnej przemocy fizycznej, przemocy na tle seksualnym, czy wykorzystywania środków psychotropowych, które opisane są w oddzielnych artykułach.

John Pomfret oraz Philip Pan, dziennikarze z gazety Washington Post, w swoim artykule opisali żywy przykład, połączonej tortury fizyczno-psychicznej, stosowanej w celu złamania wiary w Falun Gong (artykuł). Osoby, które przeszły przez taki proces, opisują go jako formę „morderstwa duszy” (relacja).

Po zakończeniu procederu prania mózgu, praktykujących i ich rodziny obciąża się kosztami za pobyt i czas spędzony w tych miejscach. (raport)

Tysiące praktykujących Falun Gong, było torturowanych w zakładach dla psychicznie chorych, gdzie wstrzykiwano im środki psychotropowe, nieznanego pochodzenia (więcej o: tortury psychiatryczne).

Jednakże, w przypadku wielu praktykujących, próby transformacji okazały się nieskuteczne. Pomimo ogromnego cierpienia, po powrocie do domu i otrząśnięciu się z traumatycznych doświadczeń, wielu z nich wznawia praktykowanie Falun Gong.

W internecie, na stronach internetowych Falun Gong, publikowane są oświadczenia określające że wszystko co zostało dokonane przeciwko Falun Gong, podczas gdy praktykujący byli pod ogromnym naciskiem, jest nieważne. Do marca 2008 roku, na oficjalnej stronie Clearwisdom.net, zostało zamieszczonych około 380,000 takich „uroczystych deklaracji”.

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa