top

STOP prześladowaniom Falun Gong w Chinach! 20 lipca 1999 – 20 lipca 2010… to już 11 lat!

Wtorek 20 lipca
18:00 – protest przed Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej, ul. Bonifraterska 1

Sobota 24 lipca
12:00 – akcja informacyjna o prześladowaniach Falun Gong w Chinach, Plac Zamkowy

POKAZ ĆWICZEŃ I MEDYTACJI                        PETYCJE
ZNICZE                                                      WYSTAWA PLAKATÓW
TRANSPARENTY                                           PRZEMÓWIENIA

W sytuacji, gdy praktyka Falun Gong cieszy się uznaniem w ponad 70 krajach na świecie, to zakazana jest ona w ojczystych Chinach, a osoby praktykujące tę duchową dyscyplinę są przedmiotem rażących naruszeń praw człowieka. Skala i zakres naruszeń przemawiają za uznaniem ich za prawdopodobnie największe prześladowania religijne na świecie biorąc pod uwagę obecne czasy.

W Chinach oficjalny zakaz uprawiania tej praktyki został ogłoszony 22 lipca 1999 roku, co nastąpiło po latach rosnących stopniowo utrudnień, a następnie szykan ze strony państwa(timeline:http://faluninfo.net/topic/4/)

Jedną z podstawowych przyczyn wyjaśniających tę irracjonalną kampanię nienawiści jest ateizm deklarowany przez partię komunistyczną. KPCh obawia się wszelkich grup, które są poza jej kontrolą, zwłaszcza wyznających inną ideologię niż ona sama.

Partia komunistyczna już wielokrotnie starała się eliminować wszelkie przejawy religijności w Chinach, kraju tradycyjnie uznawanym za ‚boską ziemię’. Do dzisiaj chrześcijanie, buddyści, muzułmanie nie posiadają swobody wyznania i żyją w stałym zagrożeniu aresztu i tortur. Falun Gong około 1999 r., naturalną koleją rzeczy, musiało stać się celem kampanii nienawiści, ponieważ było największą i najszybciej rozwijającą się duchową dyscypliną w Chinach ze 100 milionami praktykujących na terenie całego kraju, jak wskazywały to ówczesne chińskie raporty rządowe.

Zauważono również, że decyzja o rozpoczęciu prześladowań była związana ze ‚strachem Jiang Zemina’ (byłego szefa partii) oraz jego ‚zazdrością’ z powodu Falun Gong. Według analityka Willy’ego Lama, (news:http://faluninfo.net/article/465/ ), Jiang Zemin był postrzegany jako osoba, która ‚stosując metodę manipulowania masami, propagowała posłuszeństwo wobec samego siebie’. Jak  stwierdza Washington Post, ‚Jiang Zemin osobiście podjął decyzję o eliminacji Falun Gong’ oraz ‚wybrał to, co wydawało mu się łatwym celem.’ (więcej informacji o początkach kampanii: http://faluninfo.net/topic/5/ )

Prawdopodobnie najbardziej znaczącym elementem kampanii nienawiści jest powszechne stosowanie tortur w ekstremalnym stopniu. Torturowanie praktykujących Falun Gong zostało udokumentowane w każdej z chińskich prowincji, w więzieniach, obozach pracy, centrach prania mózgu oraz szkołach mieszczących się zarówno w dużych miastach chińskich, jak również w małych miastach i wsiach.

Najczęstszymi metodami tortur jest rażenie pałkami elektrycznymi, przypalanie żelazkami, wiązanie ciał więźniów w niewygodnych pozycjach i pozostawianie ich tak na kilka dni, karmienie przez rurkę wsadzaną do nosa roztworami soli, podważanie paznokci bambusowymi tykwami – to tylko kilka ze stosowanych metod. Również powszechne są gwałty i tortury na tle seksualnym wobec praktykujących Falun Gong.

Do tej pory zostało udokumentowanych ponad 3000 zgonów oraz ponad 63000 przypadków tortur. Rzeczywistą liczbę ofiar śmiertelnych można liczyć w dziesiątkach tysięcy. (więcej na temat tortur: http://faluninfo.net/topic/12/ )

W sytuacji rozpoczętych w 1999 r. prześladowań, dziesiątki milionów Chińczyków, którzy praktykowali tę dyscyplinę stanęło przed trudnymi wyborami. Jednym rozwiązaniem było ponowne poddanie się władzy partii komunistycznej oraz porzucenie i odcięcie się od praktyki, która przyczyniała się do poprawy zdrowia, wskazywała drogę duchową oraz dawała nowo odkrytą nadzieję. Drugą możliwością było praktykowanie w ukryciu w domu – ale z powodu nalotów służb okazywało się to prawie niemożliwe, nawet gdyby rodzina, czy przyjaciele przymykali oczy na fakt nielegalności. Otwarte przeciwstawienie się prześladowaniom, mając świadomość jakimi prawdopodobnie bolesnymi konsekwencjami to grozi, to rozwiązanie ostatnie.

Ci którzy wybrali drugą drogę, nie trafiali w rzeczywistości na nagłówki gazet, lecz spotykały ich bardziej otwarte opresje tj. zwolnieniami z pracy, wydalenia z uniwersytetów, pozbawianie opieki zdrowotnej i emerytur, rozwody, bezdomność oraz szereg innych form dyskryminacji (więcej na ten temat: prześladowania w rodzinie: http://faluninfo.net/topic/34/,prześladowania w pracy i szkole: http://faluninfo.net/topic/36/ i pozbawiania środków do życia: http://faluninfo.net/topic/16/ ).

Najczęstszą rzeczywistością dla setek tysięcy, okazały się długie okresy przetrzymywania w obozach ‚reformy poprzez pracę’ – chińskim systemie Gułagu. Są oni tam zmuszani do pracy do 20 godzin dziennie, produkując – bez wynagrodzenia – np. zabawki, lampki choinkowe, pałeczki do jedzenia i piłki nożne na eksport. Ci którzy odmawiają, są torturowani (więcej o arbitralnych zatrzymaniach i niewolnictwu http://faluninfo.net/topic/15/ ).

W obozach, więzieniach, czy w specjalnych ośrodkach reedukacji, wszystkich zatrzymanych praktykujących Falun Gong zmusza się do poddania się procesowi, który można określić jako ‚pranie mózgu’. Celem partii komunistycznej jest zmuszenie tych ludzi do wyrzeczenia się swoich przekonań duchowych, ukazując Falun Gong jako niebezpieczną dyscyplinę duchową oraz nastawienie ich wrogo wobec tych, którzy głośno mówią o prześladowaniach Falun Gong.

Kluczowymi elementami procesów ‚prania mózgu’, lub zgodnie z określeniem partii ‚transformacją’ są: brak snu i zmuszanie do wielogodzinnego oglądania filmów oczerniających Falun Gong, groźby i metody z okresu Rewolucji Kulturalnej w rodzaju ‚czasu nienawiści’. W stosunku do niektórych szczególnie ‚upartych’ osób, które odmawiają ‚transformacji’ wstrzykuje się im leki psychotropowe w zakładach psychiatrycznych zajmujących się przywracaniem ‚słusznych’ poglądów politycznych przetrzymywanym (więcej o prześladowaniach psychicznych http://faluninfo.net/topic/13/ ).

Na tym ten ciąg okrucieństw się nie kończy. To, co partia dokonuje wobec ogromnej liczby więzionych praktykujących Falun Gong, jest jednak jeszcze o wiele bardziej przerażające.Według relacji obecnych i byłych pracowników szpitali, praktykujący Falun Gong są wykorzystywani na potrzeby rynku handlu organami wewnętrznymi – zabijani są w liczbach sięgających dziesiątków tysięcy, aby ich narządy mogły być na żądanie wykorzystane do przeszczepów.

Wątroby, nerki, serca, rogówki są usuwane jeszcze za życia od będących pod narkozą praktykujących Falun Gong. Gdy grupa krwi okazuje się odpowiednia, organy sprzedawane są urzędnikom partyjnym oraz innym zdesperowanym – wystarczająco bogatym – osobom z Chin, bądź z zagranicy. Ten okrutny proceder został ujawniony i udokumentowany na taśmie dzięki śledczemu, który wykonał telefon do chińskiego szpitala i rozmawiał z chirurgiem chwalącym się swoimi osiągnięciami. (więcej na temat handlu organami wewnętrznymi http://faluninfo.net/topic/9/ )

I tak jak w każdym ludobójstwie mającym miejsce w XX wieku, krańcowa przemoc wymaga wpierw przeprowadzenia za pomocą działań propagandowych procesu dehumanizacji ‚pozostałych’ członków społeczeństwa. Jednym z głównych działań partii było więc całkowite ograniczenie dostępu, oraz szeroko prowadzona akcja dezinformacyjna wobec Falun Gong na terenie Chin, jak i poza ich granicami.
W pierwszym dniu rozpoczęcia represji reżim zakazał dostępu do wszelkich książek oraz wszelkich mediów, które były źródłem pozytywnych opinii na temat Falun Gong. Wszystkie strony internetowe na których informowano o ćwiczeniach zostały zablokowane. Miliony książek zostało zarekwirowanych, oraz publicznie spalonych. Władze obawiały się, że osoby które nie miały dotąd pojęcia czym jest Falun Gong, mogą się dowiedzieć prawdy o pozytywnych skutkach ćwiczeń, oraz stylu życia nastawionym na wartości duchowe, jakie prowadziły miliony praktykujących. (więcej o cenzurze: http://faluninfo.net/topic/103/ ).

Wysiłki cenzury, które przeniosły się na przestrzeń wirtualną, miały swoje miejsce w dużej mierze dzięki zachodnim koncernom, które z bez wahania sprzedały technologie cenzury Internetu partyjnemu aparatowi bezpieczeństwa. W rezultacie wielu Chińczyków znalazło się w więzieniu za przesyłanie informacji o torturach przez sieć, bądź za samo czytanie artykułów na temat Falun Gong w internecie. (więcej na temat prześladowań i Internetu: http://faluninfo.net/topic/104/ ).

Oprócz stosowania cenzury partia starała się oczernić Falun Gong używając agresywnej propagandy. Reżim ukazywał Falun Gong jako niebezpieczną, dewiacyjną, chorą dyscyplinę duchową.

Trzy miesiące po nałożonym zakazie, ówczesny przewodniczący partii Jiang Zemin, w celu przekonania opinii publicznej o słuszności prześladowań, napiętnował Falun Gong epitetem ‚sekty’. Ministerstwo Propagandy rozpoczęło wtedy wydawanie serii publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych, tworząc gry, komiksy oraz wystawy informujące o kryminalnym charakterze Falun Gong. (więcej na temat kampanii propagandowej: http://faluninfo.net/topic/102/ ).

Urzędnicy w krajach na całym świecie informowali o otrzymywaniu raportów szkalujących Falun Gong wysyłanych przez wysłanników partii. Często towarzyszyły temu naciski na nowo wybrane osoby, by milczeli o licznych nieprawidłowościach i spreparowanych dowodach przeciw Falun Gong, oraz by odwoływali wcześniejsze oznaki uznania dla wkładu jaki Falun Gong wniósł dla społeczności, oraz do blokowania lokalnych działań praktykującym Falun Gong takich jak parady, bądź konferencje.

Biznesmeni, dziennikarze, nauczyciele także spotykali się z podobną presją i zastraszaniem (więcej na temat presji za granicą: http://faluninfo.net/topic/107/ ) co skutkowało czasami faktem zadziwiającego milczenia w zachodniej prasie oraz w środowiskach uniwersyteckich czy naukowych (zobacz ‚Out of Media Spotlight’: http://faluninfo.net/article/500/ )

Poza zastraszaniem, wobec praktykujących Falun Gong za granicą dochodziło do aktów fizycznej przemocy oraz inwilgilacji przez agentów bezpośrednio związanych z chińskim reżimem komunistycznym. (więcej na temat prześladowań za granicą: http://faluninfo.net/topic/105/ ).

Falun Gong zareagowało na całą zaistniałą sytuację z wielkim spokojem. Pomimo 10 lat prześladowań nie odpowiedzieli przemocą na przemoc. Zamiast tego zwolennicy starali się przekonywać przywódców partii komunistycznej licznymi petycjami oraz listami do zmiany stanowiska. Gdy to nie spotykało się z żadnym odzewem, praktykujący Falun Gong udawali się na Plac Tiananmen, gdzie medytując w ciszy przy rozwieszonych transparentach, zanim ich aresztowano, apelowali do sumienia chińskiego narodu jak i światowych przywódców. Równolegle z trwającymi prześladowaniami, Falun Gong rozpoczął pokojową akcję informacyjną o prześladowaniach poprzez ulotki, kasety, maile oraz rozmowy telefoniczne.

Na ten ruch oporu składają się, indywidualne wysiłki poszczególnych ludzi, którzy narażali swoje życie i jest to dzisiaj prawdopodobnie największy na świecie ruch oporu nie używający przemocy. (zobacz ‚Sprawiedliwy Ruch Oporu’: http://faluninfo.net/topic/105/ ).

Praktykujący Falun Gong oraz osoby mu przychylne spoza granic Chin, również zaangażowali się w szereg działań mających na celu naświetlenie faktu tych prześladowań. Odkąd praktykujący Falun Gong  na terenie Chin zostali wyjęci spod prawa (więcej na temat naruszeń prawa w Chinach: http://faluninfo.net/topic/48/ oraz współudziału sądownictwa: http://faluninfo.net/topic/50/ ) grupa czołowych prawników podjęła się działań, które należą do jednej z najszerszych w historii międzynarodowych kampanii na rzecz praw człowieka  zmierzających do postawienia przed sądem osób z KPCh i podległych jej urzędników za akty ludobójstwa na praktykujących Falun Gong (więcej o procesach sądowych na całym świecie: http://faluninfo.net/topic/51/ i naruszeniach prawa międzynarodowego http://faluninfo.net/topic/49/ ).

Na stronie www.faluninfo.pl można będzie wkrótce znaleźć informacje na temat różnych aspektów kampanii prześladowań trwających już ponad dekadę – włączając jej przebieg, dramatyczne zdarzenia, jednostkowe tragedie, jej międzynarodowe konsekwencje, odważny opór z jakim się spotka, jak również dowody na to i podstawowe informacje na temat praktyki Falun Gong oraz KPCh, która nadal go prześladuje.

Liczymy bardzo na Państwa zainteresowanie poruszonymi kwestiami i służymy dalszą pomocą w tym zakresie.

Kontakt:

Centrum Informacyjne Falun Dafa

Tomasz Kowalski                                     Tomasz Ozimek                   Marcin Klebba

+48 516 189 514                                   + 48 663 855 999              +48 510 443 432
tomasz.kowalski(@)falundafa.pl       tozi(@)aster.pl                     marcin.klebba(@)onet.pl
www.faluninfo.pl

Polskie Stowarzyszenie Falun Dafa